HomePrivacybeleid

Privacybeleid

Privacy statement

In dit privacy statement wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Deze website wordt onderhouden door Peter Smit Tweewielers B.V. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Peter Smit Tweewielers B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Bij bezoek aan deze website of winkel van Peter Smit Tweewielers B.V. kunnen gegevens van u worden verwerkt. Dit kan gaan om gegevens die u op de website hebt ingevuld of verstrekt bij bezoek aan de winkel of werkplaats. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Peter Smit Tweewielers B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook informeren wij u hoe u correcties kunt aanbrengen of hoe u zich kunt verzetten tegen verwerking van uw gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Er worden enkel gegevens opgevraagd en opgeslagen die nodig zijn voor onze vereniging en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
 • Aan- en verkoopgegevens m.b.t. aanschaf van (een) tweewieler(s).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Peter Smit Tweewielers B.V. verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen van 16 jaar en ouder. Peter Smit Tweewielers B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van de ouder(s) of de voogd. We kunnen echter niet zelf controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden de ouders en de voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan onmiddellijk contact met ons op en zullen wij dan deze informatie verwijderen.

Waarom wij de gegevens nodig hebben.

Peter Smit Tweewielers B.V. verwerkt de persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Informatieverstrekking o.b.v. een klantvraag
 • Opvolgen van terugbelverzoeken
 • Verstrekking van offerte of factuur
 • Herroeping t.b.v. van fietsen c.q. onderdelen
 • Informatieverwerking t.b.v. lease, garantie en/of verzekering
 • Service-oproepen
 • Service-/reparatie-updates
 • Debiteuren opvolging
 • Onderhouden van klantrelaties
 • Nieuwsbrieven/aankondigingen van speciale acties, indien de gebruiker daar toestemming voor heeft verleend

Peter Smit Tweewielers B.V. zal persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden anders dan hierboven omschreven. 

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Peter Smit Tweewielers B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

Delen met anderen

Zonder uw toestemming zullen gegevens niet door derden in te zien zijn. Uw gegevens zullen niet worden verkocht aan derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Peter Smit Tweewielers B.V. en die door partners van Peter Smit Tweewielers B.V. worden aangeboden. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de betreffende dienst.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peter Smit Tweewielers B.V. blijft daarbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt de mogelijkheid om een overzicht te verkrijgen van de persoonsgegevens die Peter Smit Tweewielers B.V. verwerkt. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij Peter Smit Tweewielers B.V. zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Peter Smit Tweewielers B.V. zal dan binnen vier weken aan uw verzoek voldoen.

Beveiliging

Peter Smit Tweewielers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk met ons contact op.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Peter Smit Tweewielers B.V. aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en het door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging Privacy Statement

Peter Smit Tweewielers B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 • 01/02/2023